HowTo: Firmware upgrade (LU)

MD785 Mobilgerät. (Normalen USB-Kabel)

 • Mike mam Blech géint eng net isoléiert Partie vum Gerät halen, PTT drecken a gläichzäiteg den Transceiver aschalten.
 • PTT lassloossen.
 • Den decke Knapp blenkt rout.
 • Upgradesoftware starten.
 • De Mike oofklemmen an den USB-Kabel uschléissen.
 • Gerät un de PC uklemmen.
 • UPGRADE uklicken. De Rescht leeft elo vum selwen.
 • Wann den Upgrade färdeg ass, Gerät äusschalten an oofklemmen.

 

MD785 Mobilgerät. (USB-Kabel mat Schalter)

 • Um USB-Kabel ass e Schalter mat zwou Positiounen.
 • Op Positioun “DL” setze fir de Softwareupgrade.
 • Upgradesoftware starten.
 • Gerät un de PC uschléissen.
 • Gerät aschalten.
 • UPGRADE uklicken. De Rescht leeft elo vum selwen.
 • Wann den Upgrade färdeg ass, Gerät äusschalten an oofklemmen
 • Op Positioun „CPS“ setze fir d’Gerät äuszeliesen oder eng nei CPS ze lueden.
 • CPS Software starten.
 • Gerät un de PC uschléissen.
 • Gerät aschalten.
 • Gerät äusliese respektiv nei CPS-File eraliesen.

 

MD655 Klengt Mobilgerät. (USB-Kabel mat Schalter)

 • Um USB-Kabel ass e Schalter mat zwou Positiounen.
 • Op Positioun “DL” setze fir e Softwareupgrade.
 • Upgradesoftware starten.
 • Gerät un de PC uschléissen.
 • Gerät aschalten.
 • UPGRADE uklicken. De Rescht leeft elo vum selwen.
 • Wann den Upgrade färdeg ass, Gerät äusschalten an oofklemmen
 • Op Positioun „CPS“ setze fir d’Gerät äuszeliesen oder eng nei CPS ze lueden.
 • CPS Software starten.
 • Gerät un de PC uschléissen.
 • Gerät aschalten.
 • Gerät äusliesen respektiv nei CPS-File eraliesen

 

PD785 Portabelgerät.

 • USB-Kabel uschléissen.
 • Gläichzäiteg PTT, TK (orange Knapp uewen) drecken an d’Gerät aschalten.
 • Upgradesoftware starten.
 • Gerät un de PC uschléissen.
 • UPGRADE uklicken. De Rescht leeft elo vum selwen.
 • Wann den Upgrade färdeg ass, Gerät äusschalten an oofklemmen

 

X1P High-end Portabelgerät:

 • Um USB-Kabel ass e Schalter mat zwou Positiounen.
 • Op Positioun “DL” setze fir e Softwareupgrade.
 • Upgradesoftware starten.
 • Gerät un de PC uschléissen.
 • Gerät aschalten.
 • UPGRADE uklicken. De Rescht leeft elo vum selwen.
 • Wann den Upgrade färdeg ass, Gerät äusschalten an oofklemmen
 • Op Positioun „CPS“ setze fir d’Gerät äuszeliesen oder nei ze lueden.
 • CPS Software starten.
 • Gerät un de PC uschléissen.
 • Gerät aschalten.
 • Gerät äusliesen respektiv nei RCS-File aliesen.

 

PD365 klengt Portabelgerät.

 • Gerät äusschalten an d’Batterie eräushuelen.
 • Gerät mam USB-Kabel un de PC uschléissen.
 • Klenge Knapp (SK1) ënnert der PTT drecken a während de nächsten zwee  Schrëtt gedreckt halen.
 • Batterie erëm asetzen.
 • 3-5 Sekonne waarden.
 • Klenge Knapp (SK1) ënnert der PTT lassloosse fir, dass d’Gerät an den Upgrademodus wiesselt.
 • Upgradesoftware starten, richtege ComPort äuswielen. Klappt dat net, op REFRESH klicken.
 • An der Software op UPGRADE klicken fir den Upgradeprozess ze starten.  De Rescht leeft elo vum selwen.
 • D’Barre de progrès seet: „Updating, please wait….“
 • No plus ou moins 5 Sekonne weist d’Barre de progrès de Fortgang vum Upgradeprozess a % unn.
 • Den Upgrade dauert ongeféier eng Minutt wou um Enn d’Barre de progrès „Upgrade completed successfully” weist.
 • Op OK klicken an d’Gerät äusschalten.

E grousse Merci un den LX1AV fir dës Erklärungen.